ELTE nyári iskola 2012: Funkcionális programozás, Haskell, Agda

Funkcionális programozási stílus

Példa

Java:

osszeg = 0;
for (int i = 1; i <= 10; ++i)
 osszeg = osszeg + i;

Haskell:

sum [1..10]

Funkcionális programozási nyelvek

Példák:

Haskell példaprogram

f []   = []
f (x:xs) = f as ++ [x] ++ f bs
 where
  as = [a | a <- xs, a <= x]
  bs = [b | b <- xs, x < b]

Haskell példaprogram

f []   = []
f (x:xs) = f as ++ [x] ++ f bs
 where
  as = [a | a <- xs, a <= x]
  bs = [b | b <- xs, x < b]

Magyarázat:

Lista-kezelő függvények

Függvényhívás     Eredmény
-----------------------------------
head [1,2,3,4,5]   1
tail [1,2,3,4,5]   [2,3,4,5]
[1,2,3,4,5] !! 2   3       (infix)
take 3 [1,2,3,4,5]  [1,2,3]
drop 3 [1,2,3,4,5]  [4,5]
length [1,2,3,4,5]  5
[1,2,3] ++ [4,5]   [1,2,3,4,5]  (infix)
reverse [1,2,3,4,5]  [5,4,3,2,1]
sum [1,2,3,4,5]    15
product [1,2,3,4,5]  120

Példák a használatukra:

factorial n = product [1..n]
average ns = sum ns `div` length ns

Feladatok:


last ns = head (reverse ns)
last ns = ns !! (length ns - 1)

init ns = take (length ns - 1) ns
init ns = reverse (tail (reverse ns))

(f . g) x = f (g x)
last = head . reverse
init = reverse . tail . reverse

Kifejezés kiértékelése

Ez történik futási időben:

take :: Int -> [a] -> [a]
take n xs | n <= 0 = []          -- (A)
take n []     = []          -- (B)
take n (x:xs)   = x : take (n - 1) xs -- (C)

take 3 (1:2:3:4:5:[])   -- [1,2,3,4,5]
~> (C)
1 : take 2 (2:3:4:5:[])
~> (C)
1 : 2 : take 1 (3:4:5:[])
~> (C)
1 : 2 : 3 : take 0 (4:5:[])
~> (A)
1 : 2 : 3 : []      -- [1,2,3]

take 3 (1:[])   -- [1]
~> (C)
1 : take 2 []
~> (B)
1 : []      -- [1]

A Church-féle lambda-kalkulusban béta-redukciónak hívjuk.

Haskell fő tulajdonságai

Haskell fő tulajdonságai

Típusok (1/6): egyszerű típusok

True :: Bool
False :: Bool
'a'  :: Char
1   :: Integer
1.1  :: Double

> 1 + False
ERROR

Típusok (2/6): listák

[False, True, False] :: [Bool]
[’a’,’b’,’c’,’d’]  :: [Char]

A hossz nem számít:

[False, True] :: [Bool]

Tetszőleges típusú listák hozhatók létre:

[[’a’],[’b’,’c’]] :: [[Char]]

Típusok (3/6): rendezett n-esek

(False,True)   :: (Bool,Bool)
(False,’a’,True) :: (Bool,Char,Bool)

A hossz számít:

(False,True)    :: (Bool,Bool)
(False,True,False) :: (Bool,Bool,Bool)

Tetszőleges típusú n-esek hozhatók létre:

(’a’,(False,’b’)) :: (Char,(Bool,Char))
(True,[’a’,’b’]) :: (Bool,[Char])

Típusok (4/6): függvények, polimorf típusok

not :: Bool -> Bool

add :: (Int,Int) -> Int
add (a,b) = a + b

add' :: Int -> (Int -> Int)
add' a b = a + b

sum :: [Int] -> Int

Polimorf típusok:

id   :: a -> a
const :: a -> b -> a
head  :: [a] -> a
length :: [a] -> Int
fst  :: (a,b) -> a

Magasabbrendű függvények:

map  :: (a -> b) -> [a] -> [b]
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]

Típusok (5/6): ad-hoc polimorfizmus problémája

member :: a -> [a] -> Bool
sort  :: [a] -> [a]
show  :: a -> String

(+)  :: a -> a -> a
(*)  :: a -> a -> a
(/)  :: a -> a -> a
sqrt  :: a -> a

Típusok (6/6): megoldás: típusosztályok

member ::     a -> [a] -> Bool
member :: Eq a => a -> [a] -> Bool

class Eq a where
 (==) :: a -> a -> Bool

instance Eq Bool where
 True == True = True
 False == False = True
 _   == _   = False

sort ::     [a] -> [a]
sort :: Ord a => [a] -> [a]

sqr ::     a -> a
sqr :: Num a => a -> a

Ez volt a Haskell legnagyobb újdonsága a Mirandához, ML-hez képest.

Haskell fő tulajdonságai

Tisztaság (mellékhatás-mentesség) (1/2)

Mit csinálhatnak az alábbi függvények?

f :: a -> a
g :: [a] -> [a]
h :: [a] -> a
i :: (a,b) -> b
j :: a -> b

Tisztaság (mellékhatás-mentesség) (2/2)

Nirvana elérése

Nirvana elérése


Simon-Peyton Jones ábrája innen

Haskell fő tulajdonságai

Lustaság

sqr (3+4) ~> (3+4) * (3+4) ~> 7 * 7 ~> 49

> ones = 1 : ones -- így is lehetne: ones = [1..]
> take 5 ones   -- béta redukció
[1,1,1,1,1]

take 5  ones
\____/  \___/
  |    |
vezérlés adat

Az alábbi számítás O(n) futási idejű:

min = head . sort     -- típusa?

min :: Ord a => [a] -> a

Kifejezés kiértékelése (lustán)

take :: Int -> [a] -> [a]
take n xs | n <= 0 = []          -- (A)
take n []     = []          -- (B)
take n (x:xs)   = x : take (n - 1) xs -- (C)

ones :: 
ones = 1 : ones              -- (D)


take 3 ones
~> (D) (szükség van rá, hogy az (A)-(B)-(C) esetszétválasztás megtörténhessen)
take 3 (1 : ones)
~> (C)
1 : take 2 ones
~> (D)
1 : take 2 (1 : ones)
~> (C)
1 : (1 : take 1 ones)
~> (D)
1 : (1 : take 1 (1 : ones))
~> (C)
1 : (1 : (1 : take 0 ones))
~> (A)
1 : (1 : (1 : []))

Haskell fő tulajdonságai

Egy Haskell program emiatt:

 1. TÖMÖR: új absztrakciós eszközök a magasabbrendű függvények, végtelen adatszerkezetek, adat-vezérlés elválasztás, generikus programozás; karbantarthatóság
 2. HATÉKONY: párhuzamosíthatók a számítások (tiszta), ill. csak a mindenképp szükséges számításokat végezzük el (lusta, pl. min xs = head . sort $ xs O(n) futási idejű)
 3. BIZTONSÁGOS: a típus elárulja, mit csinál a függvény, mást nem csinálhat (tisztaság, pl. f :: a -> a), könnyű tesztelni, érthetőbb a program

TÖMÖR

template <typename T>
void qsort (T *result, T *list, int n)
{
  if (n == 0) return;
  T *smallerList, *largerList;
  smallerList = new T[n];
  largerList = new T[n];   
  T pivot = list[0];
  int numSmaller=0, numLarger=0;   
  for (int i = 1; i < n; i++)
    if (list[i] < pivot)
      smallerList[numSmaller++] = list[i];
    else 
      largerList[numLarger++] = list[i];
  
  qsort(smallerList,smallerList,numSmaller); 
  qsort(largerList,largerList,numLarger);
  
  int pos = 0;    
  for ( int i = 0; i < numSmaller; i++)
    result[pos++] = smallerList[i];
  
  result[pos++] = pivot;
  
  for ( int i = 0; i < numLarger; i++)
    result[pos++] = largerList[i];
  
  delete [] smallerList;
  delete [] largerList;
};

TÖMÖR (absztrakciós eszközök)

Magasabbrendű függvények:

numOf p xs = length (filter p xs)

numOfEven xs = numOf even xs

numOfGE5 xs = numOf (>=5) xs

HATÉKONY

A tisztaság miatt nagyon egyszerűen párhuzamosítható:

qs :: [Float] -> [Float]
qs []   = []
qs (x:xs) = qs as ++ [x] ++ qs bs
 where
  as = [a | a <- xs, a <= x]
  bs = [b | b <- xs, x < b]

HATÉKONY

A tisztaság miatt nagyon egyszerűen párhuzamosítható:

qs :: [Float] -> [Float]
qs []   = []
qs (x:xs) = qs as ++ [x] ++ qs bs
 where
  as = [a | a <- xs, a <= x] `using` rpar
  bs = [b | b <- xs, x < b] `using` rpar

BIZTONSÁGOS

Egyenlőségi érvelés (gimnázium: (x+a)*(x+b) = ... = x*x + x*b + a*x + a*b)

(++) :: [a] -> [a] -> [a]
[]   ++ ys = ys       -- (A)
(x:xs) ++ ys = x : (xs ++ ys) -- (B)

Bal oldalt helyettesíthetjük mindig a jobb oldallal és fordítva.

A következőt szeretnénk bizonyítani:

as ++ (bs ++ cs) ≡ (as ++ bs) ++ cs

BIZTONSÁGOS

Egyenlőségi érvelés (gimnázium: (x+a)*(x+b) = ... = x*x + x*b + a*x + a*b)

(++) :: [a] -> [a] -> [a]
[]   ++ ys = ys       -- (A)
(x:xs) ++ ys = x : (xs ++ ys) -- (B)

Bal oldalt helyettesíthetjük mindig a jobb oldallal és fordítva.

A következőt szeretnénk bizonyítani:

as ++ (bs ++ cs) ≡ (as ++ bs) ++ cs

Teljes indukció as mérete szerint. Alapeset:

[] ++ (bs ++ cs)
≡ (A)>
bs ++ cs
≡ <(A)
([] ++ bs) ++ cs

Induktív eset:

(a:as) ++ (bs ++ cs) 
≡ (B)>
a : (as ++ (bs ++ cs))
≡ (indukciós feltevés)
a : ((as ++ bs) ++ cs)
≡ <(B)
((a : (as ++ bs)) ++ cs)
≡ <(B)
(((a:as) ++ bs) ++ cs)

Haskell fő tulajdonságai

Programok helyességének biztosítása:

Módszer Példa
tesztelés Java JUnit framework
futásidejű monitorozás Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
modell-ellenőrzés NuSMV
state : {ready, busy}, request : boolean
init(state) := ready
next(state) := if state = ready & request = TRUE
then busy else {ready, busy}
típusrendszerek 4 :: Int
[1,2,4] :: List Int
(+) 4 :: Int -> Int
(+) :: Num a => a -> a -> a
formális ellenőrzés B módszer (metró), Hoare-logika, Isabelle, Coq

Típusrendszer kifejező ereje

Haskellben megadható a négyzetes mátrixok típusa (de bonyolult)

Az alábbi típusok már nem:

Agda

Módszer Példa
tesztelés Java JUnit framework
futásidejű monitorozás Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
modell-ellenőrzés NuSMV
state : {ready, busy}, request : boolean
init(state) := ready
next(state) := if state = ready & request = TRUE
then busy else {ready, busy}
típusrendszerek 4 :: Int
[1,2,4] :: List Int
(+) 4 :: Int -> Int
(+) :: Num a => a -> a -> a
formális ellenőrzés B módszer (metró), Hoare-logika, Isabelle, Coq

Típusrendszert a formális ellenőrzés szintjéig erősítjük.

Agda példa

++-assoc :: (as bs cs :: List) -> as ++ (bs ++ cs) ≡ (as ++ bs) ++ cs
++-assoc []    bs cs = ≡-refl
++-assoc (a : as) bs cs = cong (a:) (++-assoc as bs cs)

Emlékeztető:

Teljes indukció as mérete szerint. Alapeset:

[] ++ (bs ++ cs)
≡ (A)>
bs ++ cs
≡ <(A)
([] ++ bs) ++ cs

Induktív eset:

(a:as) ++ (bs ++ cs) 
≡ (B)>
a : (as ++ (bs ++ cs))
≡ (indukciós feltevés)
a : ((as ++ bs) ++ cs)
≡ <(B)
((a : (as ++ bs)) ++ cs)
≡ <(B)
(((a:as) ++ bs) ++ cs)

Agda tulajdonságai

 1. még több absztrakciós lehetőség (nézetek, univerzumok)
 2. még hatékonyabb lehet (többet tudunk fordítási időben a függvényeink viselkedéséről, párhuzamosíthatóság)
 3. még közelebb a matematikához, Haskell típusrendszere nulladrendű logika, Agdáé elsőrendű logika

Matematika <-> programozás

Vladimir Voevodsky, Institute of Advances Studies, Princeton

Vladimir Voevodsky

Vladimir Voevodsky

Feladatok

Itt találhatók.

Források

A példák egy része innen származik:

További információ

Ha Haskellről/Agdráról akarsz tanulni vagy ezekkel kapcsolatos kutatásokba bekapcsolódni, ajánlom a következő (angol nyelvű) nyári iskolákat:

Érdemes még feliratkozni a Haskell-Announce levelező listára, ahol hasonló alkalmakról naprakész értesítést kapsz.

Vissza a főoldalra

Főoldal